top of page
Goal Setting and Strategic Alignment

แก่นของหลักสูตร

เข้าใจสิ่งแวดล้อมขององค์กร กระบวนการและหลักการในการตั้งเป้าหมาย ซึ่งเป็นการให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติในการตั้งเป้าหมายของสายงานและบุคลากร ที่สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กร และสอดคล้องกันระหว่างสายงาน

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

2 วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ความเข้าใจปัจจัยภายนอกและภายใน ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ขององค์กร

  • หลักการและเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายของสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

  • การกระจายเป้าหมายขององค์กรไปยังสายงาน ทีมงาน และพนักงาน

  • หลักการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ

  • หลักการในการตรวจสอบคุณภาพของเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

รูปแบบ

สิ่งแวดล้อมขององค์กรที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร แนวทางของการวางกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของพนักงานทุกคน

บรรยาย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การขับเคลื่อนกลยุทธ์, ห่วงโซ่คุณค่า (value chain), ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร และ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักการบริหารผลงานและการตั้งเป้าหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์และกระจายเป้าหมายขององค์กรไปยังผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน

บรรยาย

หลักการในการวิเคราะห์ข้อมูล, การตั้งเป้าหมาย, การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย ประเภทของเป้าหมายในระดับองค์กร ทีมงาน และบุคคล

บรรยาย

กรณีศึกษา

กิจกรรมกลุ่ม

ตัวชี้วัดผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสะท้อนความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถใช้ในการประเมินผลงานปฏิบัติงานของพนักงานได้

บรรยาย

กรณีศึกษา

กิจกรรมกลุ่ม

การกระจายเป้าหมายไปยังทีมงาน ที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

บรรยาย

กิจกรรมกลุ่ม

หลักการในการตรวจสอบคุณภาพของเป้าหมายและตัวชี้วัด 

บรรยาย

กิจกรรมกลุ่ม

สำหรับ Customized in-house program

การระดมความคิดและตั้งเป้าหมาย ที่สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กรและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันระหว่างสายงาน

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

Sourcing public 2018

Customized 
program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

bottom of page