top of page
high impact visual_edited.jpg
background green_edited.jpg
High Impact Visual Storytelling

แก่นของหลักสูตร

เข้าใจองค์ประกอบและวิธีคิดร้อยเรียงเนื้อหาให้เป็นเรื่องราวอย่างมีหลักการ ใช้ภาพช่วยสื่อความหมายเข้าใจง่าย น่าสนใจ กระตุ้นความคิด และสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้ โดยเน้นไปที่การเสนอความคิดหรือโครงการเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือทีมงานเข้าใจ

ระยะเวลา

2 วัน

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม 

กรณีศึกษา 

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

ทักษะ power point พื้นฐาน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างเนื้อหา
    ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ กระตุ้นความคิด และเชื่อมโยงกับธุรกิจ

  • การวิเคราะห์ความต้องการและรูปแบบการรับสารของผู้ฟัง

  • หลักการคิดด้วยภาพ กรอบแนวคิดในการออกแบบ
    ใช้ภาพช่วยจับประเด็น สื่อความหมายให้เข้าใจง่ายขึ้น

  • เทคนิคการใช้ Power Point ช่วยในการออกแบบนำเสนอด้วยภาพ

  • วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

Business case: เข้าใจความต้องการของธุรกิจ ความคาดหวังและมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ แล้วเชื่อมโยงกับงานบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอความคิดได้ตรงความต้องการและสามารถโน้มน้าวผู้บริหาร พนักงาน หรือทีมงานได้

รูปแบบ

บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม

Audience analysis: วิเคราะห์ผู้รับสาร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่อาจเป็นผู้ดำเนินงาน ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ใช้ ผู้อนุมัติ หรือผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ และรูปแบบการรับสารที่แตกต่างกัน

บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ

Storyboarding: เข้าใจหลักการ และองค์ประกอบในการจัดโครงสร้างเนื้อหา จัดประเด็น รวมถึงใช้ข้อมูลประกอบต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ส่งเสริมความคิดหลักที่ต้องการนำเสนอหรือโน้มน้าวผู้รับสาร

บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ

Visual thinking: หลักการการคิดเป็นภาพ และใช้ภาพประกอบการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้มากกว่าและเร็วกว่าการใช้ตัวอักษรบรรยาย

บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ

Visual design: ออกแบบ จัดองค์ประกอบ จัดวางเนื้อหา และเลือกภาพประกอบ เพื่อเสริมการสื่อความหมายและทำให้ชิ้นงานดูเป็นมืออาชีพ

บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ

Useful tools & technique: เครื่องมือช่วยและเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้การออกแบบและจัดทำสื่อง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ

Public program 

19,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Customized program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Re-imaging HR public 2018
bottom of page