top of page
Individual Development Plan (IDP)

แก่นของหลักสูตร

ประยุกต์ความรู้ด้านการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อกำหนดแผนการพัฒนาของบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล ที่สนองต่อความต้องการที่เป็นแรงจูงใจของบุคคล และ สนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

การเรียนรู้และพัฒนา

การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง

ระยะเวลา

1วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องการการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

  • การวางแผน และกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับการพัฒนาความรู้ และ ทักษะ แต่ละประเภท รวมถึงการตระหนักรู้และควบคุมบุคลิกภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและเติบโตก้าวหน้าในการทำงาน

  • องค์ประกอบ ประโยชน์ และข้อควรระวังในการประยุกต์กำหนด และปฏิบัติตามแผนพัฒนารายบุคคล

  • หลักการ  กระบวนการเขียนแผนพัฒนารายบุคคล และความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ข่วยให้แผนการพัฒนารายบุคคลประสบความสำเร็จ 

  • ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง

  • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเอง เช่น HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ฯลฯ

  •  วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

รูปแบบ

ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาประเภทต่างๆ เช่น การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Skill building Development)  การพัฒนาเพื่อการเติบโตตำแหน่งงานที่สูงขึ้น (Transformational Development) 

บรรยาย 

ความหมาย กระบวนการ และองค์ประกอบของการวางแผนพัฒนาบุคคล รวมทั้งบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน , HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ

บรรยาย

คุณลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ  ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อดี และ ข้อจำกัดหากนำมาใช้ในแต่ละสถานการณ์ 

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักในการทำให้พฤติกรรมที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนชั่วคราวกลายเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเป็นประจำและถาวร

บรรยาย

กรณีศึกษา

นวัตกรรมการใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคคลให้สัมฤทธิ์ผลเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บรรยาย

กรณีศึกษา

การเชื่อมโยง กระบวนการพัฒนาตนเอง เข้ากับ กระบวนการทำงาน HR อื่น ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ฯลฯ

บรรยาย

กรณีศึกษา

สำหรับ Customized program

สร้างระบบการบริหารแผนพัฒนารายบุคคลของตนเอง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจและการเติบโตในสายอาชีพ

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

IDP public 2018

Customized program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

bottom of page