top of page
Learning & Development

แก่นของหลักสูตร

เข้าใจหลักการ องค์ประกอบ เครื่องมือ ที่จะทำให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรและพนักงานได้รับประโยชน์

ระยะเวลา

1วัน

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

การพัฒนาองค์กร

การประเมินผลงาน

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ ระบบสมรรถนะ (competency system), องค์กรแห่งการเรียนรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

  • เข้าใจแนวโน้มของปัจจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสิรมให้เกิดการเรียนรู้พัฒนา

  • ขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

  • ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนา

  • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน เช่น พนักงาน , หน่วยงานฝึกอบรม, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ฯลฯ

  •  วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

รูปแบบ

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ , องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ แรงจูงใจของบุคคลที่มีผลต่อการเรียนรู้พัฒนา

บรรยาย 

แนวโน้มของปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการเรียนรู้ของบุคคล รูปแบบและกระบวนการในการเรียนรู้  ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตรวรรษที่ 21 ตลอดจน นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการนำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

บรรยาย 

กรอบการวิเคราะหองค์ประกอบของ การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ Development Pipeline และทดลองนำกรอบดังกล่าวมาวิเคราะห as-is ที่องค์กรของผู้เข้าอบรมประสบอยู่

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการเรียนรู้ (Learning Needs Analysis) รวมถึงแนวคิดและองค์ประกอบระบบสมรรถนะ ทั้งทางด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency )และสมรรถนะเฉพาะทางด้านกลุ่มงาน (Functional Competency)

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การวางโครงสร้างระบบพัฒนาพนักงาน (People Development Framework) แผนการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ (Strategic Development Roadmap & Training Plan) การเลือกลงทุนในกิจกรรมการพัฒนาแบบต่างๆ ประเภทของกิจกรรมการพัฒนา

บรรยาย

กรณีศึกษา

บทบาท การพัฒนาทักษะ  สร้างแรงจูงใจ และ บริหารผู้สอนงานภายใน (Internal Trainer)

บรรยาย

กรณีศึกษา

การวัดความสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนา การติดตามผล ผลลัพท์ที่สามารถคำนวณและไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ และการประเมินหาความคุ้มค่าจากการฝึกอบรม (Learning Return on Investment) การกำหนด KPI รวมถึง ทักษะ บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างาน เพื่อให้การพัฒนาประสบความสำเร็จมากที่สุด

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับ Customized program

กำหนด Road Map ในสร้าง ปรับปรุงและ นำระบบการพัฒนาบุคลากรไปใช้ให้เกิดผลจริง

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

Learning public 2018

Public program

9,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Customized program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

bottom of page