top of page
People Skill 4.0 for non-HR

แก่นของหลักสูตร

เข้าใจเหตุผล หลักการ องค์ประกอบ บทบาทและกระบวนการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในภาพรวม เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ กระบวนการและเครื่องมือต่างๆ เพื่อเป็น People Manager ที่สามารถบริหารทีมงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพในของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

เหมาะสำหรับ

Line Managers

Supervisors

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

-

ระยะเวลา

2 วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • เข้าใจการเปลี่ยนแปลง (force of change) ที่มีผลต่อ ลักษณะงาน (future of work) สิ่งแวดล้อมในการทำงาน (future of workplace)  พนักงาน (Future of workforce)

  • เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของการบริหารบุคลากรและทีมงาน

  • เข้าใจ หลักการ เหตุผลและความเกี่ยวเนื่องระหว่างธุรกิจกับการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

  • เข้าใจกระบวนการในภาพรวม ได้แก่ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, พัฒนาศักยภาพของบุคลากร, พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมถึงการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่พื้นฐานของหัวหน้างาน

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

Why:
หลักการในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร : ทำไม “คน” จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ รวมถึงปัจจัยสำคัญต่างๆที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ที่เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายนอกและภายใน เช่น ธุรกิจ ตลาด ผู้บริหาร พนักงาน และ HR

รูปแบบ

บรรยาย

กรณีศึกษา

Who:
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของ ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และ HR ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

บรรยาย

กรณีศึกษา

What / How / When

หลักการ, เหตุผลที่ต้องมีแต่ละกระบวนการ,

กระบวนการในภาพรวม, บทบาทหน้าที่, ปัจจัยสำคัญ, ปัญหาที่องค์กรมักจะพบเจอ,  แนวปฏิบัติใหม่ๆและแนวปฏิบัติที่องค์กรส่วนใหญ่ใช้ และเครื่องมือ

บรรยาย

กรณีศึกษา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลกร ดังนี้

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

- การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โดย HRHQ สามารถออกแบบเนื้อหาให้ตรงความต้องการของ HR priorities ที่ต้องการโฟกัสได้ เช่น
ในหลักสูตร 2 วัน อาจเน้นแค่ 2 เรื่อง คือ การคัดเลือกบุคลากรและการพัฒนาทีมงาน ซึ่งจะทำให้สามารถสอนเนื้อหาได้ลงลึก และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ถามคำถามและปรึกษาข้อกังวลกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทางและ solution ที่สามารถนำไปปรับใช้กับทีมงานได้จริง

Customized program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Re-imaging HR public 2018
bottom of page