top of page
Continuous Performance Management

แก่นของหลักสูตร

เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน พัฒนาการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติการที่เกี่ยวกับบริหารผลงาน เพื่อให้เกิดมุมมองที่สามารถพัฒนาปรับปรุง และสร้างกระบวนการบริหารผลงานใหม่ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และ future of work

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

การพัฒนาองค์กร

ระยะเวลา

1วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการบริหารผลปฏิบัติงาน การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • แนวโน้มของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานในปริบทของ future of work.

  • กรอบแนวคิดในการออกแบบกระบวนการประเมินผลงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวน HR อื่นๆ และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ

  • รูปแบบการบริหารผลงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ข้อดีและข้อจำกัดในแต่ละรูปแบบ เช่น KPI และ OKR
    ตลอดจนตัวอย่างแนวปฏิบัติจากองค์กรชั้นนำ

  • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลงาน เช่น HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ฯลฯ

  • หลักการสำคัญของการสนทนาเพื่อบริหารผลงานระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา

  • วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

รูปแบบ

องค์ประกอบของกระบวนการบริหารผลงานตั้งแต่องค์ประกอบพื้นฐานจนถึงองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการบริหารผลงานโดยมีความเชื่อมโยงก่ับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกระบวนการ HR อื่นๆ เช่น การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารค่าตอบแทนและรางวัล เป็นต้น

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการบริหารผลงานของหัวหน้างานและพนักงาน

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แนวทางในการบริหารผลงานที่นำมาปฏิบัติโดยองค์กรชั้นนำในปัจจุบัน เช่น การทำงานแบบ Remote / Hybrid, continuous feedback, forward looking, multi-perspectives และ no-ranking รวมทั้งความรู้ ข้อดี และข้อจำกัดของ Objective & Key Results เพื่อนำมาปรับใช้เพื่อออกแบบระบบบริหารผลงานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการขององค์กร

บรรยาย

กรณีศึกษา

แนวทางในการบริหารผลงานที่องค์กรของผู้ร่วมอบรมดำเนินการอยู่รวมถึง ประสิทธิภาพ ความท้าทาย ปัญหา และอุปสรรคที่ประสบอยู่่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารผลงานกับกระบวนการ HR อื่นๆ เช่น การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง การบริหารค่าตอบแทนและรางวัล  ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การสนทนา 3 ประเภท  (performance dialogue) ที่จะทำให้การบริหารผลงานมีประสิทธิภาพ
(1) Performance and Growth Dialogue
(2) Check-in
(3) Retrospective Dialogue

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แนวปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการผู้มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน (Performance Improvement Plan- PIP) กรอบการวิเคราะห์สาเหตุเมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติที่ช่วยพัฒนาพนักงาน และสอดคล้องกับหลักกฏหมาย

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เทคโนโลยี เทคนิคและเครื่องมือต่างๆในยุคดิจิตอลที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บรรยาย

กรณีศึกษา

Dashboard และ ตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลงาน ทั้งในแง่ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลกระทบ (impact) ที่เกิดจากการนำกระบวนการมาปฏิบัติ

บรรยาย

สำหรับ Customized program

แนวทางการกำหนด Road Map ในสร้าง และนำระบบการประเมินผลงานไปใช้ให้เกิดผลจริง

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

Performance public 2018

Customized program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

bottom of page