top of page
Continuous Performance Management

แก่นของหลักสูตร

ทราบแนวคิดพื้นฐาน พัฒนาการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติการที่เกี่ยวกับบริหารผลงาน เพื่อให้เกิดมุมมองที่สามารถพัฒนาปรับปรุง และสร้างกระบวนการบริหารผลงานใหม่ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และ future of work

ระยะเวลา

1วัน

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

การพัฒนาองค์กร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการบริหารผลปฏิบัติงาน การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

  • แนวโน้มของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานในปริบทของ future of work.

  • กรอบแนวคิดในการออกแบบกระบวนการประเมินผลงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวน HR อื่นๆ และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ

  • รูปแบบการบริหารผลงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ข้อดีและข้อจำกัดในแต่ละรูปแบบ เช่น KPI และ OKR
    ตลอดจนตัวอย่างแนวปฏิบัติจากองค์กรชั้นนำ

  • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลงาน เช่น HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ฯลฯ

  • หลักการสำคัญของการสนทนาเพื่อบริหารผลงานระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา

  • วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

รูปแบบ

บรรยาย 

ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการของการบริหารผลงาน รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารผลงาน และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของปัจจัยเหล่านี้

องค์ประกอบของกระบวนการบริหารผลงานตั้งแต่องค์ประกอบพื้นฐานจนถึงองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการบริหารผลงานโดยมีความเชื่อมโยงก่ับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกระบวนการ HR อื่นๆ เช่น การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารค่าตอบแทนและรางวัล เป็นต้น

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แนวทางในการบริหารผลงานที่นำมาปฏิบัติโดยองค์กรชั้นนำในปัจจุบันที่เน้นด้าน continuous feedback, forward looking, multi-perspectives และ no-ranking รวมทั้งความรู้ ข้อดี และข้อจำกัดของ Objective & Key Results

บรรยาย

กรณีศึกษา

แนวทางในการบริหารผลงานที่องค์กรของผู้ร่วมอบรมดำเนินการอยู่รวมถึง ประสิทธิภาพ ความท้าทาย ปัญหา และอุปสรรคที่ประสบอยู่่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักเบื้องต้นในการสนทนาเกี่ยวกับการบริหารผลงาน (performance dialogue) ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบุคคล (1-1) และ ระดับกลุ่ม เช่น Retrospective Meeting รวมถึงกรอบการวิเคราะห์สาเหตุเมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติที่ช่วยพัฒนาพนักงาน และสอดคล้องกับหลักกฏหมาย

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เทคนิคและเครื่องมือต่างๆในยุคดิจิตอลที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บรรยาย

กรณีศึกษา

แนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารผลงานกับกระบวนการ HR อื่นๆ เช่น การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง การบริหารค่าตอบแทนและรางวัล  ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลงาน ทั้งในแง่ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลกระทบ (impact) ที่เกิดจากการนำกระบวนการมาปฏิบัติ

บรรยาย

สำหรับ Customized program

กำหนด Road Map ในสร้าง และ นำระบบการประเมินผลงานไปใช้ให้เกิดผลจริง

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

Public program

9,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Performance public 2018

Customized program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

bottom of page