top of page
Re-imagining HR

แก่นของหลักสูตร

เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับแนวคิดและโมเดลในทุกภาค ทุกอุตสาหกรรม และทุกวิชาชีพพร้อมทั้งเข้าใจและสามารถประยุกต์แนวคิดแบบ Human Centered Design Thinking มาใช้เพื่อสร้าง Employee Expereince อันเป็นตัวแปรสำคัญของขีดความสามารถองค์กรที่จะอยู่รอดและเติบโต

ระยะเวลา

2 วัน

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร HR ทั่วไป

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ความรู้และความเข้าใจปริบทและผลกระทบของของ Digital Disruption ต่อทัศนคติและรูปแบบการติดต่อของคน องค์กร สังคม และประเทศ

  • กรอบวิธีคิดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลของ Digital Disruption ที่มีต่อทัศนคติ พฤติกรรมของพนักงาน รวมถึง pain point ที่พนักงานประสบอยู่ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร

  • ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและการนำ Design Thinking มาใช้เพื่อออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดประสบการณ์ที่ดีในการทำงานและมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร

  • วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

Force of Change สำคัญที่เกิดขึ้น ได้แก่ การขยายตัวและเชื่อมต่อของประชากรโลกที่ไร้พรมแดน, การรวมตัวกันของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ, ความก้าวหน้าในอัตราทวีคูณของเทคโนโลยี, การเปลี่ยนแปลงทางประขากรศาสตร์ ฯลฯ

รูปแบบ

บรรยาย 

พฤติกรรม ค่านิยมของปัจเจกชน ตลอดจนโมเดลทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจาก Force of Change 

บรรยาย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางในการปรับกระบวนการทำงาน HR แต่ละด้าน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของพนักงานผ่านเลนส์ของ customer experiences ซึ่งเป็นทีมาของ Consumerization of HR ว่ามีความหมายและมีตัวอย่างแนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำอย่างไร

บรรยาย

ความหมายของ Consumerization of HR และตัวอย่างแนวปฏิบัติจากองค์กรชั้นนำ

กรณีศึกษา

แนวคิด วิธีการเกี่ยวกับ Design Thinking  ตั้งแต่ Discover- Interpret-Ideate-Prototype-Test- Implement ตลอดจนทัศนคติและทักษะที่จำเป็นในการนำ Design Thinking มาปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ

บรรยาย

ประยุกต์ Design Thinking มาใช้ในการสร้าง future workplace เพื่อรองรับ future workforce โดยการคิดโครงการจาก pain point จริงที่พนักงานประสบอยู่

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

Re-imaging HR public 2018

Public program

19,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Customized program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

bottom of page