top of page
Sourcing & Recruitment

แก่นของหลักสูตร

เข้าใจองค์ประกอบ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ  ตลอดจนแนวโน้มและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก เพื่อให้สามารถปรับใช้ในการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของแต่ละองค์กร

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

-

ระยะเวลา

1วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรตลอดทั้งกระบวนการ

  • เข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิดที่ใช้ในการประเมินผู้สมัคร และการเลือกใช้ที่เหมาะสม 

  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีคุณภาพและมี predictive validity สูง

  • เข้าใจเทรนด์ของสิ่งที่มีผลและเกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือก รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ 

  • ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

  • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือก เช่น HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ฯลฯ

  •  วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

รูปแบบ

สถานการณ์ แนวโน้ม และสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันที่มีผลต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและข้อกังวลต่าง ๆ ที่ผู้เข้าอบรม และองค์กรประสบอยู่ 

บรรยาย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องวางแผนกำลังพลที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  เพื่อช่วยให้องค์กรมีบุคลากรในจำนวน และ คุณภาพที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นิยามของ "แรงงาน" ในปัจจุบันซึ่งขยายขอบเขตไม่เฉพาะแต่  full-time, part-time, contractor, outsource เท่านั้น แต่ยังรวมถึง freelancer, machine artificial intelligence ฯลฯ อีกด้วย

บรรยาย

นโยบาย กระบวนการ องค์ประกอบ และปัจจัยที่่ส่งเสริมให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่ employment branding, sourcing, screening, selecting, employing และ on boarding มีประสิทธิภาพ

บรรยาย

กรณีศึกษา

คุณลักษณะและหลักในการการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อประเมินผู้สมัคร ประกอบในการตัดสินใจคัดเลือก เช่น gamification, assessment center, interview, psychometric tests, work sampling/simulation เป็นต้น 

บรรยาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักใน การสัมภาษณ์ เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม, อคติ (bias) ที่มักจะเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ , การใช้วิธีสัมภาษณ์ประกอบกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บรรยาย

การวัดผล ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

บรรยาย

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาคัดเลือก

เช่น HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร เป็นต้น

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับ Customized in-house program

กำหนด Road Map ในสร้าง หรือปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรเพื่อนำไปใช้ให้เกิดผลได้จริง

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

Sourcing public 2018

Customized 
program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

bottom of page