top of page
Strategic HR Planning

แก่นของหลักสูตร

เข้าใจแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อเข้าใจบริบทและความต้องการขององค์กร รวมถึงองค์ประกอบต่างๆด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

การพัฒนาองค์กร

กระบวนการ HR ต่างๆ

ระยะเวลา

1วัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร 

  • หลักการ แนวคิด และขั้นตอนของการวางกลยุทธ์ด้าน HR ทั้งกระบวนการ

  • ปัจจัยสำเร็จของการวางกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

  • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ scenario planning

  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสนทนากับผู้นำ เพื่อเข้าใจความต้องการขององค์กร

  •  ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์ HR

  • การสื่อสารเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ฯลฯ

  •  วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

รูปแบบ

สถานการณ์ แนวโน้ม และบริบทของ workforce & workplace ในปัจจุบัน 

พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและข้อกังวลต่าง ๆ ที่ผู้เข้าอบรม และองค์กรประสบอยู่ 

บรรยาย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจหรือองค์กร วิธีการ และ เครื่องมือในการทำ environmental scan และ organizational scan เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนกลยุทธ์ HR

บรรยาย

กรอบแนวคิดและความท้าทาย  ที่เกี่ยวกับการวางแผน กลยุทธ์ (Common HR strategy challenges) รวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องออกแบบกลยุทธ์ด้าน HR ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักการ เทคนิค ในการสร้างบทสนทนากับผู้นำองค์กร หรือ หน่วยงาน เพื่อทำความเข้าใจธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจความต้องการและโฟกัสที่สำคัญ

บรรยาย

การทำกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ (Scenario Planning)

ประเภทและแหล่งข้อมูลที่จำเป็นในการทำแผนกลยุทธ์

บรรยาย

กรณีศึกษา

การคิดวิเคราะห์เพื่อหาวิธี (HR intervention) ที่มีประสิทธิภาพ  และสะท้อนความท้าทายและเป้าหมายทางธุรกิจ

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กรอบและขั้นตอนในการกำหนดตัวชี้วัด (Metrics) ซึ่งจะใช้ในการประเมินผลสำเร็จของวิธีการ(HR intervention) ที่กำหนด 

บรรยาย

หลักการ เทคนิคในการสื่อสาร (HR strategic planning presentation) และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้กี่ยวข้อง (Stakeholder management)  เพื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กรอบในการประเมินความพร้อมของหน่วยงาน HR ในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบิติ

และการวัดผล ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับ Customized in-house program

กำหนด Road Map ของกลยุทธ์ HR ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดผลได้จริง

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

Sourcing public 2018

Customized 
program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

bottom of page