top of page
Talent & Succession  Management

แก่นของหลักสูตร

ประยุกต์แนวคิด Succession Management จาก best practices เพื่อการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการระบุและพัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร

ระยะเวลา

1วัน

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

การพัฒนาและฝึกอบรม

การพัฒนาองค์กร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง และ การบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ 

  • กรอบแนวคิดในการออกแบบการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง ที่มีประสิทธิภาพซึ่ง เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน HR อื่นๆ และ มีส่วนในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ

  • วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

หลักสูตรโดยสังเขป

หัวข้อ

รูปแบบ

สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง เช่น การแข่งขันของตลาดแรงงานเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถและศักภาพสูง,  ทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับอนาคต, การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจอันเป็นผลมาจากการเข้าสู่ยุคดิจิตัล ฯลฯ

บรรยาย 

วิเคราะห์หาสาเหตุหลักของความท้าทายที่แต่ละองค์กรประสบอยู่ในเรื่องการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและการบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระดับ Maturity ของการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและการบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ พร้อมทั้งวิเคราะห์ระดับ Maturity ในปัจจุบัน พร้องทั้ง ระบุระดับ Maturity ที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร

บรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

องค์ประกอบ และ กระบวนการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่องค์กรควรมี จนถึงการออกแบบกระบวนการให้เชื่อมโยงกับกระบวนการ HR อื่นๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารค่าตอบแทนและรางวัล ฯลฯ

บรรยาย

กรณีศึกษา

เทคนิค เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและการบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ เช่น 9-box-matrix, Talent Review, Potential assessment, Accelerated Development เป็นต้น 

บรรยาย

ตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง และการบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ

บรรยาย

สำหรับ Customized program

กำหนด Road Map ในสร้าง และ นำระบบการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง และ การบริหารพนักงานผู้มีศักภาพไปใช้ให้เกิดผลจริง

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

Talen & Succession public 2018

Public program 

9,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

Customized program

แจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

bottom of page