top of page
Visual Storytelling & Data Visualization
key.png

Key Learning

เข้าใจองค์ประกอบและวิธีคิดร้อยเรียงเนื้อหาให้เป็นเรื่องราวอย่างมีหลักการ ใช้ภาพช่วยสื่อความหมายเข้าใจง่าย น่าสนใจ กระตุ้นความคิด และสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้ โดยเน้นไปที่การเสนอความคิดหรือโครงการเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือทีมงานเข้าใจ

team.png

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

alarm.png

ระยะเวลา

2 วัน

puzzle-game.png

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

ทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้ power point

idea.png

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

Data visualization.png
stamp.png
Green Abstract

What you will learn ...

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างเนื้อหาให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ กระตุ้นความคิด และเชื่อมโยงกับธุรกิจ​

knowledge.png
audience analysis.png

การวิเคราะห์ความต้องการและรูปแบบการรับสารของผู้ฟัง​

visual thinking.png

หลักการคิดด้วยภาพ กรอบแนวคิดในการออกแบบ ใช้ภาพช่วยจับประเด็น สื่อความหมายให้เข้าใจง่ายขึ้น​

visual storytelling.png

ออกแบบ จัดองค์ประกอบ จัดวางเนื้อหา และเลือกภาพประกอบ เพื่อเสริมการสื่อความหมายและทำให้ชิ้นงานดูเป็นมืออาชีพ

graphic-design.png

เทคนิคการใช้ Power Point และเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบนำเสนอด้วยภาพ​

document.png

วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

Program Overview

Business case: เข้าใจความต้องการของธุรกิจ ความคาดหวังและมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ แล้วเชื่อมโยงกับงานบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอความคิดได้ตรงความต้องการและสามารถโน้มน้าวผู้บริหาร พนักงาน หรือทีมงานได้

Audience analysis: วิเคราะห์ผู้รับสาร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่อาจเป็นผู้ดำเนินงาน ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ใช้ ผู้อนุมัติ หรือผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ และรูปแบบการรับสารที่แตกต่างกัน

Storyboarding: เข้าใจหลักการ และองค์ประกอบในการจัดโครงสร้างเนื้อหา จัดประเด็น รวมถึงใช้ข้อมูลประกอบต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ส่งเสริมความคิดหลักที่ต้องการนำเสนอหรือโน้มน้าวผู้รับสาร

Visual thinking: หลักการการคิดเป็นภาพ และใช้ภาพประกอบการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้มากกว่าและเร็วกว่าการใช้ตัวอักษรบรรยาย

Visual design: ออกแบบ จัดองค์ประกอบ จัดวางเนื้อหา และเลือกภาพประกอบ เพื่อเสริมการสื่อความหมายและทำให้ชิ้นงานดูเป็นมืออาชีพ

Useful tools & technique: เครื่องมือช่วยและเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้การออกแบบและจัดทำสื่อง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Talen & Succession public 2018

Customized program

ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์เฉพาะของผู้บริหาร, ผู้เรียน และบริบทขององค์กร

bottom of page