top of page

บริษัท ทีเอเอสคอนซัลติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด (ต่อไปเรียกว่า“ทีเอเอส”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลและมีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอการยินยอมและแจ้งถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย รวมตลอดถึงการลบ และทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) โดยทีเอเอส เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อ หรือใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ทีเอเอสกำหนด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ (1) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของทีเอเอส ซึ่งหมายความรวมถึงการดำเนินโครงการด้านที่ปรึกษา การจัดหลักสูตรอบรมสัมมนาต่างๆ และบริการอื่นๆของทีเอเอส (2) พนักงานภายใต้บริษัทของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของทีเอเอส (3) ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ใช่ลูกค้าของทีเอเอส แต่อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือใช้บริการภายในเว็บไซต์ของทีเอเอส ผู้ค้ำประกันหรือผู้ให้หลักประกันแก่เจ้าของข้อมูลงาน ผู้ที่ได้รับเงินหรือได้ชำระเงินให้แก่ทีเอเอส ผู้ที่มาติดต่อกับทีเอเอส พนักงาน ผู้รับจ้างงานจากทีเอเอส กรรมการ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของทีเอเอส หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนลูกค้าหรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์กับทีเอเอส และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและทำธุรกรรมกับลูกค้าทีเอเอส


 

1. คำนิยาม

“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

“ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

“ลูกค้า” และ “ผู้ใช้บริการ”  หมายถึง ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ว่าจ้างทีเอเอสในการให้บริการ เช่น จัดทำโครงการ ขอคำปรึกษา ว่าจ้างออกแบบ ว่าจ้างจัดทำชิ้นงานหรือดำเนินการอบรบพัฒนาบุคลากร รวมถึง ผู้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของทีเอเอส และผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรมที่ทีเอเอสจัด

“โปรไฟล์” หมายถึง บัญชีผู้ใช้ หรือรายการข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลได้สร้างขึ้น เช่น ชื่อ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ช่องทางการติดต่อ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา เป็นต้น โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือส่งข้อมูลผ่านอีเมลและเว็บไซต์ของทีเอเอส หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าและผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อหรือใช้บริการของทีเอเอส

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของทีเอเอส เช่น บุคคลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ ผู้รับมอบอำนาจ และบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ ที่ทีเอเอส เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินงาน


 

2. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 

ทีเอเอสทำการเก็บรวบรวม ควบคุม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการของทีเอเอส ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่งข้อมูลดังกล่าวหรือโปรไฟล์เพื่อใช้บริการกับทีเอเอส เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความจำเป็นของทีเอเอส และเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้แก่ทีเอเอส และ/หรือภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น
 

2.1 วัตถุประสงค์ด้านการให้บริการที่ปรึกษา ดำเนินโครงการ และจัดอบรมพัฒนาให้แก่เจ้าของข้อมูล ลูกค้าและผู้ใช้บริการ

 • เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบชิ้นงาน แนะนำและให้คำปรึกษาสำหรับโครงการหรือการว่าจ้างอื่นๆ ตามคำขอของลูกค้าและผู้ใช้บริการ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล ตัวอย่างเช่น โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร, การให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจและองค์กร, การออกแบบชิ้นงานเพื่อประเมินและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของทีเอเอส

 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างทีเอเอสกับเจ้าของข้อมูล และ/หรือ ลูกค้า เพื่อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล และ/หรือ ลูกค้า

 • เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และตามสิทธิของทีเอเอส ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงหรือสัญญาฉบับใดๆ ที่ทำระหว่างลูกค้ากับทีเอเอส

 • เพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติ ให้คำแนะนำ หรือจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของเจ้าของข้อมูล

 • เพื่อใช้ในการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลเพื่อการดำเนินงานโครงการ การอบรมพัฒนา ให้บริการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นงานที่เจ้าของข้อมูลมีความสนใจหรือมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้น

 • เพื่อใช้ในการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลในการให้ข้อมูลของโครงการ หลักสูตรอบรมพัฒนา กิจกรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับเจ้าของข้อมูล

 • เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าของข้อมูล เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษา โครงการ และการอบรมพัฒนา

 • เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของทีเอเอส ซึ่งลูกค้าหรือผู้ใช้บริการร้องขอ

 • เพื่อการทวงถามตามสัญญาบริการหรือการชำระบริการที่เจ้าของข้อมูลมีกับทีเอเอส ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ ของทีเอเอส ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการดำเนินการหรือการให้บริการของทีเอเอส หรือจะไม่สามารถให้บริการได้

 • เพื่อการตรวจสอบประวัติ และข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่ทางเจ้าของข้อมูลได้มีการให้ข้อมูลไว้

 • เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น บทความหรือวิดิโอซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทีเอเอสเป็นผู้จัดขึ้น

 • เพื่อการส่งจดหมายข่าวสารต่างๆ อันได้แก่ หลักสูตรอบรมที่เปิดรับลงทะเบียนไปยังข้อมูลการติดต่อที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้

 • เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารในระหว่างที่เจ้าของข้อมูลใช้งานเว็บไซต์ (Push Notification)

 • เพื่อพัฒนาการให้บริการของทีเอเอส และ เว็ปไซต์ของทีเอเอส อาทิเช่น การจัดการในส่วนของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย การตรวจสอบฐานข้อมูล ตลอดจนการป้องกันการจารกรรมข้อมูล และการประเมินความเสี่ยง

 • เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของทีเอเอส หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณผู้อ่าน ปริมาณการขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรือเสนอบริการใหม่ๆ แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ

 • เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน

 

2.2 วัตถุประสงค์ด้านการจัดกิจกรรมและหลักสูตรอบรมให้แก่เจ้าของข้อมูล ลูกค้าและผู้ใช้บริการ

 • เพื่อการยืนยันการลงทะเบียนหลักสูตรหรือกิจกรรมที่อีเอเอสจัดขึ้น
  รวมถึงการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม และการร่วมกิจกรรมใดๆกับทีเอเอส

 • เพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติ ออกแบบ และจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการเรียนรู้และความสนใจของเจ้าของข้อมูล

 • เพื่อการจัดส่งรายละเอียดสถานที่ วันและเวลาของกิจกรรมหรือหลักสูตร รวมถึงใบประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือหลักสูตรของทีเอเอส

 • เพื่อใช้ในการติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าของข้อมูลเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรหรือกิจกรรมที่ทีเอเอสจัด รวมถึงแจ้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เจ้าของข้อมูลมีความสนใจ และ/หรือมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้น

 • เพื่อใช้ในการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมพัฒนา กิจกรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับเจ้าของข้อมูล

 • เพื่อการพิจารณาอนุมัติและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล

 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างทีเอเอสกับเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เช่น การส่งออกข้อมูลไปยังองค์กรของรัฐที่เดี่ยวข้อง อาทิเช่น สรรพากร หน่วยงานประกันสังคม เป็นต้น

 • เพื่อการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของทีเอเอส การรับ-ส่งเอกสารติดต่อระหว่างเจ้าของข้อมูลกับทีเอเอส

 • เพื่อการทวงถามตามสัญญาบริการหรือการชำระบริการที่มีกับทีเอเอส ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ ของทีเอเอส ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการดำเนินการหรือการให้บริการของทีเอเอส หรือจะไม่สามารถให้บริการได้

 

2.3 วัตถุประสงค์ด้านการตลาด

 • เพื่อให้บริการด้านการตลาด กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด และ/หรือ ใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษของทีเอเอส

 • อาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ความสนใจ และการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอ บริการ ที่มีความเกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทีเอเอสและเว็บไซต์อื่นๆ

 • เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานที่ได้เข้าถึง และ/หรือ ได้อ่านข้อมูลหรือเนื้อหาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของทีเอเอส ทั้งนี้ เพื่อที่ทีเอเอส จะสามารถนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของเจ้าของข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลได้ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการหรือเหมาะสมกับเจ้าของข้อมูล

 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ของทีเอเอสให้แก่เจ้าของข้อมูล

 • เพื่อสำรวจตลาด และส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดของทีเอเอส

 

2.4 วัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ

 • เพื่อติดตามการทำรายการบนเว็บไซต์ และจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม กับทีเอเอส

 • เพื่อจัดการ และติดตามข้อสงสัย ข้อซักถาม คำขอ และข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ใช้งาน

 • เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ และนำไปใช้ในการพัฒนาการใช้งาน รูปแบบ โปรแกรม และซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
   

2.5 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 

ในการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล ทีเอเอส จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล ดังนี้
 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ประสบการณ์การทำงาน ระดับการศึกษา ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ความสามารถ ผลการทดสอบ รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน(Password) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลอาจได้ให้ไว้ในโปรไฟล์ และ/หรือจากข้อมูลที่ทีเอเอสได้รับจากลูกค้าและผู้ใช้บริการ


3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของเจ้าของข้อมูล เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการทำแบบทดสอบ การสัมภาษณ์ และ ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ได้มาจากการสังเกตและการวิเคราะห์ของทีเอเอส


3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ ที่ทีเอเอสมิได้ร้องขอจากเจ้าของข้อมูลนั้น ที่เอเอสมิได้มีเจตนาที่จะประมวลผล หรือเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใด หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใด ตามวัตถุประสงค์ที่ทางทีเอเอสได้แจ้งข้างต้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลนำส่งหรือจะนำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของทีเอเอสให้ถี่ถ้วน


3.4 ผู้เยาว์ ทีเอเอส พยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสมต่อการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 10 (สิบ) ปี เจ้าของข้อมูลรับรองและรับประกันว่าเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการขอความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของทีเอเอสแล้ว ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลเข้าใจและรับทราบว่า ทีเอเอส อาจขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ 

4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
 

4.1 ในกรณีที่ทีเอเอสเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้กับทีเอเอสได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว


4.2 หากเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับทีเอเอสหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้ทีเอเอสไม่สามารถ ดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้


4.3 ในการใช้บริการกับทีเอเอส รวมถึงการลงทะเบียนบัญชี เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม และ/หรือเข้าถึงบริการของทีเอเอส เจ้าของข้อมูลได้รับทราบและตกลงยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเจ้าของข้อมูลยินยอมให้ทีเอเอสเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมให้ทีเอเอสดำเนินการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดแจ้งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดการติดต่อตามที่แนบท้ายมาในนโยบายฉบับนี้


4.4 หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบซึ่งรวมถึงการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในการเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มรวมถึงการทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของคุณต่อไปภายหลังการแก้ไขนั้นถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 

5.1 ทีเอเอส จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และเก็บรักษาต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีหลังจากนั้น เว้นแต่เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่นหรืออนุญาต


5.2 กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้เป็นลูกค้าและผู้ใช้บริการของทีเอเอสอีกต่อไปหรือยุติความสัมพันธ์กับทีเอเอสไปแล้ว ทีเอเอสจะพิจารณาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กำหนดให้จัดเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี นับแต่วันที่มีการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการจัดเก็บแล้วทีเอเอสจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว


5.3 ทีเอเอสจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
 

6.1 ทีเอเอสเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล กับ บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นทีเอเอส (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ผู้รับจ้างงานจากทีเอเอส การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู่ค้า ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้ทีเอเอสสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ เจ้าของข้อมูลรวมถึงดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้
 

6.2 ทีเอเอส จะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

 

 

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
 

7.1 ทีเอเอส อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังทีเอเอสในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างทีเอเอสกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือ ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อ ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
 

7.2 ทีเอเอส อาจเก็บข้อมูลของเจ้าของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Computer server) หรือคลาวด์ (Cloud) ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการ แพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล แต่ทีเอเอสจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่ เหมาะสม
 

7.3 ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังต่างประเทศ ทีเอเอสจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองและเจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ตามกฎหมาย รวมถึงทีเอเอสจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และ ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ


 

8. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
 

8.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีเอเอส และทีเอเอสได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอน การรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 

8.2 ทีเอเอสจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการ ดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่ เหมาะสม 

9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล


ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมแก่ทีเอเอสในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีเอเอสจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของทีเอเอสตามความประสงค์ซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญาอยู่กับทีเอเอส หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของทีเอเอส หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
 

9.1 สิทธิในการถอนความยินยอม  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับทีเอเอสในการเก็บรวบรวม เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่ทีเอเอสกำหนด เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล
 

9.2 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
 

9.3 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองจากทีเอเอส ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีเอเอสส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค หรือทีเอเอสมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย

9.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีที่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อการดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของทีเอเอสหรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ทีเอเอส

 • กรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

 • กรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของทีเอเอส
   

9.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ทีเอเอส ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าทีเอเอสหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 

9.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็นการชั่วคราว  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ทีเอเอสอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือการใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิขอให้ทีเอเอสระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ทีเอเอสเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่ทีเอเอสหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่เจ้าของข้อมูลมีความจำเป็นต้องขอให้ทีเอเอสเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 

9.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ทีเอเอสจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลโดยเร็ว นับแต่วันที่ทีเอเอสได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยคำร้องขอใช้สิทธิจะต้องไม่ขัดต่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของข้อมูลและทีเอเอส
 

9.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเชื่อว่าทีเอเอสทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ทีเอเอสอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของเจ้าของข้อมูลได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น 

10. การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 

บริษัท ทีเอเอสคอนซัลติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด สงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ ตามที่ทีเอเอส เห็นว่าจำเป็น ดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ หาก ทีเอเอส ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทีเอเอส จะบอกกล่าวให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลซึ่งท่านได้เคยให้เราไว้หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ ทีเอเอส เห็นว่าเหมาะสม เพื่อท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทีเอเอส
 

การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่เวลาที่ทีเอเอส ได้บอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้นนี้ ในกรณีที่ทีเอเอส พิจารณาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ ทีเอเอส จะบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 

11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยใด ๆ หรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

คุณณัฏฐา จรัมพร  email address ; PDPA@tas-consultingpartner.com  หรือส่งจดหมายหาเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 

บริษัท ทีเอเอสคอนซัลติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด

เลขที่ 888/143 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 

PrivacyPolicy.png

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ทีเอเอสคอนซัลติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด

bottom of page