Registration Form

ยังไม่เปิดลงทะเบียนหลักสูตร public program ในขณะนี้

ทีมงานจะประกาศตารางจัดหลักสูตรให้ทราบอีกครั้งช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2022 

program registration
กรุณาเลือกหลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน

For in-house program, please contact info@hrheadquarter.com

participant information
contact.png
contact information
invoice / receipt document
I need an invoice:
I need a receipt:
ออกเอกสารในนาม

กรุณาชำระเงินเพื่อยืนยันการลงทะเบียน  ** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ชำระเงินก่อน **

เมื่อได้ชำระเงินและอีเมลหลักฐานการโอนเงินมาที่ info@hrheadquarter.com
แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อยืนยันการลงทะเบียนของท่านโดยเร็ว 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารทางบัญชี

กรุณาติดต่อ 083-728-6161 หรือ 080-557-7302

HRHQ Payment Instuction.jpg