top of page
Goal Setting and Strategic Alignment
key.png

Key Learning

เข้าใจสิ่งแวดล้อมขององค์กร กระบวนการและหลักการในการตั้งเป้าหมาย ซึ่งเป็นการให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติในการตั้งเป้าหมายของสายงานและบุคลากร ที่สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กร และสอดคล้องกันระหว่างสายงาน

team.png

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

alarm.png

ระยะเวลา

2 วัน

puzzle-game.png

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

idea.png

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

Goal Setting.png
stamp.png
Green Abstract

What you will learn ...

ความเข้าใจปัจจัยภายนอกและภายใน ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ขององค์กร​

strategy.png
repair-tool.png

หลักการและเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายของสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร​

hierarchy.png

การกระจายเป้าหมายขององค์กรไปยังสายงาน ทีมงาน และพนักงาน​

check-list.png

หลักการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ

score (1).png

หลักการในการตรวจสอบคุณภาพของเป้าหมายและตัวชี้วัด 

case.png

แนวคิด ข้อมูลที่อัพเดทล่าสุดจากต่างประเทศ และ Case Study ของ องค์กรในประเทศไทยทั้งภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน

Program Overview

สิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร แนวทางของการวางกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของพนักงานทุกคน

การขับเคลื่อนกลยุทธ์, ห่วงโซ่คุณค่า (value chain), ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร และ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ

การวิเคราะห์บริบทภายในองค์กร ผ่านเครื่องมือ 7S

การบริหารผลงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์และกระจายเป้าหมายขององค์กรไปยังผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน

หลักการในการวิเคราะห์ข้อมูล, การตั้งเป้าหมาย, การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย ประเภทของเป้าหมายในระดับองค์กร ทีมงาน และบุคคล

ตัวชี้วัดผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสะท้อนความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถใช้ในการประเมินผลงานปฏิบัติงานของพนักงานได้

การกระจายเป้าหมายไปยังทีมงาน ที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

หลักการในการตรวจสอบคุณภาพของเป้าหมายและตัวชี้วัด

Talen & Succession public 2018

สำหรับหลักสูตรแบบ in-house program

ท่านสามารถออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์เฉพาะขององค์กรได้ เช่น

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด เพื่อเป็น input หรือแนวทางในการตั้งเป้าหมาย รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและเป้าหมายขององค์กร

Customized program

ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์เฉพาะของผู้บริหาร, ผู้เรียน และบริบทขององค์กร

bottom of page