top of page
Continuous Performance Management
key.png

Key Learning

เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน พัฒนาการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติการที่เกี่ยวกับบริหารผลงาน เพื่อให้เกิดมุมมองที่สามารถพัฒนาปรับปรุง และสร้างกระบวนการบริหารผลงานใหม่ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และ future of work

team.png

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

alarm.png

ระยะเวลา

1วัน

puzzle-game.png

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

การพัฒนาองค์กร

idea.png

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

Continuous PM.png
stamp.png
Green Abstract

What you will learn ...

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการบริหารผลปฏิบัติงาน การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ​

vision.png
puzzle-game.png

แนวโน้มของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานในปริบทของ future of work

idea.png

กรอบแนวคิดในการออกแบบกระบวนการประเมินผลงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวน HR อื่นๆ และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ​

best-practice.png

รูปแบบการบริหารผลงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ข้อดีและข้อจำกัดในแต่ละรูปแบบ เช่น KPI และ OKR ตลอดจนตัวอย่างแนวปฏิบัติจากองค์กรชั้นนำ

job-interview.png

หลักการสำคัญของการสนทนาเพื่อบริหารผลงานระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชา​

document.png

วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

Program Overview

องค์ประกอบของกระบวนการบริหารผลงานตั้งแต่องค์ประกอบพื้นฐานจนถึงองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการบริหารผลงานโดยมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกระบวนการ HR อื่นๆ เช่น การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารค่าตอบแทนและรางวัล เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการบริหารผลงานของหัวหน้างานและพนักงาน

แนวทางในการบริหารผลงานที่นำมาปฏิบัติโดยองค์กรชั้นนำในปัจจุบัน เช่น การทำงานแบบ Remote / Hybrid, continuous feedback, forward looking, multi-perspectives และ no-ranking รวมทั้งความรู้ ข้อดี และข้อจำกัดของ Objective & Key Results เพื่อนำมาปรับใช้เพื่อออกแบบระบบบริหารผลงานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการขององค์กร

แนวทางในการบริหารผลงานที่องค์กรของผู้ร่วมอบรมดำเนินการอยู่รวมถึง ประสิทธิภาพ ความท้าทาย ปัญหา และอุปสรรคที่ประสบอยู่่

แนวปฏิบัติในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารผลงานกับกระบวนการ HR อื่นๆ เช่น การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง การบริหารค่าตอบแทนและรางวัล  ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น

การสนทนา 3 ประเภท  (performance dialogue) ที่จะทำให้การบริหารผลงานมีประสิทธิภาพ
(1) Performance and Growth Dialogue
(2) Check-in
(3) Retrospective Dialogue

แนวปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการผู้มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน (Performance Improvement Plan- PIP) กรอบการวิเคราะห์สาเหตุเมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติที่ช่วยพัฒนาพนักงาน และสอดคล้องกับหลักกฏหมาย

เทคโนโลยี เทคนิคและเครื่องมือต่างๆในยุคดิจิตอลที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Dashboard และ ตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลงาน ทั้งในแง่ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลกระทบ (impact) ที่เกิดจากการนำกระบวนการมาปฏิบัติ

Talen & Succession public 2018

สำหรับหลักสูตรแบบ in-house program

ท่านสามารถออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์เฉพาะขององค์กรได้ เช่น

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด เพื่อเป็น input หรือแนวทางในการกำหนด Road Map เพื่อพัฒนาและนำระบบการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง และ การบริหารพนักงานผู้มีศักภาพไปใช้ให้เกิดผลจริง

Customized program

ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์เฉพาะของผู้บริหาร, ผู้เรียน และบริบทขององค์กร

bottom of page