top of page
Sourcing & Recruitment
key.png

Key Learning

เข้าใจองค์ประกอบ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ  ตลอดจนแนวโน้มและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก เพื่อให้สามารถปรับใช้ในการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของแต่ละองค์กร

team.png

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

alarm.png

ระยะเวลา

1 วัน

recruitment.png
stamp.png
puzzle-game.png

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

-

idea.png

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

Green Abstract

What you will learn ...

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรตลอดทั้งกระบวนการ​ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

vision.png
analytics.png

เข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิดที่ใช้ในการประเมินผู้สมัคร และการเลือกใช้ที่เหมาะสม ​

job-interview.png

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีคุณภาพและมี predictive validity สูง​

trend.png

เข้าใจเทรนด์ของสิ่งที่มีผลและเกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือก รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ​

team.png

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือก เช่น HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ฯลฯ​

document.png

วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

Program Overview

สถานการณ์ แนวโน้ม และสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันที่มีผลต่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและข้อกังวลต่าง ๆ ที่ผู้เข้าอบรม และองค์กรประสบอยู่ 

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องวางแผนกำลังพลที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  เพื่อช่วยให้องค์กรมีบุคลากรในจำนวน และ คุณภาพที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

นิยามของ "แรงงาน" ในปัจจุบันซึ่งขยายขอบเขตไม่เฉพาะแต่  full-time, part-time, contractor, outsource เท่านั้น แต่ยังรวมถึง freelancer, machine artificial intelligence ฯลฯ อีกด้วย

นโยบาย กระบวนการ องค์ประกอบ และปัจจัยที่่ส่งเสริมให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่ employment branding, sourcing, screening, selecting, employing และ on boarding มีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะและหลักในการการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อประเมินผู้สมัคร ประกอบในการตัดสินใจคัดเลือก เช่น gamification, assessment center, interview, psychometric tests, work sampling/simulation เป็นต้น 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักใน การสัมภาษณ์ เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม, อคติ (bias) ที่มักจะเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ , การใช้วิธีสัมภาษณ์ประกอบกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การวัดผล ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาคัดเลือก

เช่น HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร เป็นต้น

Talen & Succession public 2018

สำหรับหลักสูตรแบบ in-house program

ท่านสามารถออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์เฉพาะขององค์กรได้ เช่น

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด เพื่อกำหนด Road Map ในสร้าง หรือปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรเพื่อนำไปใช้ให้เกิดผลได้จริง

Customized program

ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์เฉพาะของผู้บริหาร, ผู้เรียน และบริบทขององค์กร

bottom of page