top of page
Succession Management 
key.png

Key Learning

ประยุกต์แนวคิด Succession & Talent Management จากหลักการที่เป็นสากล, best practices และบริบทขององค์กรต่างๆในประเทศไทย เพื่อการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์ตำแหน่งงานที่สำคัญต่อองค์กร ระบุและพัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร

team.png

เหมาะสำหรับ

HR , OD Professional

HR Leaders

Line Managers

alarm.png

ระยะเวลา

1วัน

puzzle-game.png

พื้นฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์

การพัฒนาและฝึกอบรม

การพัฒนาองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

idea.png

รูปแบบ

บรรยาย 

กิจกรรมกลุ่ม 

กรณีศึกษา 

image.png
stamp.png
Green Abstract

What you will learn ...

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง และ การบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ ​

vision.png
select.png

กรอบแนวคิดในการออกแบบการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง ที่มีประสิทธิภาพซึ่ง เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน HR อื่นๆ และ มีส่วนในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ

hierarchy.png

แนวทางในการระบุตำแหน่งงานที่สำคัญสำหรับองค์กร

check-list.png

หลักการในการประเมิน ระบุและพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพ

chart.png

แนวทางและเทคนิคในการทำ career dialogue, performance calibration และ accelerated talent development

document.png

วิธีการ step-by-step, ตัวอย่าง, แบบฟอร์ม ที่พร้อมนำไปปรับใช้ได้โดยทันที

Program Overview

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ทัศนคติของ Talent แรงจูงใจ และรูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัลซึ่งส่งผลต่อการบริหารแผนสืบทอดตำแหน่ง

วิเคราะห์หาสาเหตุหลักของความท้าทายที่แต่ละองค์กรประสบอยู่ในเรื่องการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและการบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ และสถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ Maturity ของการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและการบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ พร้อมทั้งวิเคราะห์ระดับ Maturity ในปัจจุบัน พร้องทั้ง ระบุระดับ Maturity ที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร

คุณลักษณะที่เหมือน และแตกต่างกันของแผนบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง ระหว่างองค์กรแต่ละประเภท รวมถึง Family Business รวมถึงองค์ประกอบ และ กระบวนการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่องค์กรควรมี

การกำหนด Realistic Success Profile ที่สะท้อนลักษณะการทำงานซึ่งปรับเปลี่ยนไป และสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ

เกณฑ์ในการกำหนด Critical positions ที่จะต้องทำ succession
โดยด้วยขั้นตอนและหลักการที่เข้าใจง่าย

เกณฑ์สำคัญเพื่อระบุระดับศักยภาพ (potential) ในการเติบโตของพนักงานที่เหมาะสมกับการทำงานในแบบ Remote/Hybrid

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน Cognitive, Attribute, Motivation ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและการบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ เช่น 9-box-matrix, Talent Review, Potential assessment, Accelerated Development เป็นต้น 

แนวทางและเทคนิคในการดำเนินกิจกรรมกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่

- การทำ Career Dialogue กับพนักงาน

- การจัดประชุม Talent Review Meeting กับผู้บริหารเพื่อคุณภาพของแผนบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง

- การทำแผนพัฒนาเพื่อเตรียมและเร่งความพร้อมให้ Potential successor (Successor Readiness Development)

ตัวชี้วัดสำคัญ และ Executive Dashboard ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง และการบริหารพนักงานผู้มีศักยภาพ

Talen & Succession public 2018

สำหรับหลักสูตรแบบ in-house program

ท่านสามารถออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์เฉพาะขององค์กรได้ เช่น

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด เพื่อเป็น input หรือแนวทางในการกำหนด Road Map เพื่อพัฒนาและนำระบบการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง และ การบริหารพนักงานผู้มีศักภาพไปใช้ให้เกิดผลจริง

Customized program

ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์เฉพาะของผู้บริหาร, ผู้เรียน และบริบทขององค์กร

bottom of page