top of page

ความหมาย คุณลักษณะ และผลกระทบต่อธุรกิจจาก Digital Disruption

การปรับตัวของ HR เพื่อการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการรับมือและสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงในยุค Industry 4.0

การพัฒนาผู้นำมีความสำคัญอย่างไรต่อบุคคล หน่วยงาน ทีม และองค์กร

บทบาทของ HR ในการสร้างระบบพัฒนาผู้นำขององค์กรให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและการบริหารคนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

เมื่อพูดถึง Digital Age คนมักนึกถึงเทคโนโลยีเป็นหลัก จริงๆแล้วมีอะไรมากกว่านั้น? 

ยุคที่ทุกอย่าง “Go Digital” ธุรกิจต้องเผชิญความเสี่ยงมีอะไรบ้าง?

องค์กรควรปรับตัวเช่นไร ให้อยู่รอดและแข่งขันได้?

นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ HR digital transformation ยังมีองค์ประกอบอะไรบ้าง •

ผลสำรวจโดยสังเขปที่น่าสนใจของการสำรวจบทบาทของ HR ในการสร้างขีดความสามารถและปรับตัวขององค์กรในยุค Digital Economy เป็นอย่างไร

Re-imagining  HR คืออะไร - เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต HR ต้องปรับตัว เพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจ - Consumerization of HR คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

1 / 2

Please reload

bottom of page